Föreningsnytt - F1 Kamratförening

Go to content

Föreningsnytt

Nationaldagsfirande 2019 på Djäkneberget i Västerås.
  

F1-kamratförening ställde upp med manskap för att fira dagen i strålande sol. Flaggparaden gick ut ifrån Fiskartorget (Stadshuset) till Djäkneberget. Vårt manskap bestod av Torsten Olsson och Kristoffer Waldelius.
 
Ove Berg

Veterandagen 29 maj  2019

Vid F1 minnessten höls en kort ceremoni med kransnedläggning tillsammans med kommunens och försvarsmaktens representanter.

SMKR möte 2017-11-07
 
Kamratföreningen F1 blev inbjuden till ett regionmöte för mellersta regionens kamratföreningar. Ordförande Björn Jonsson och undertecknad var anmälda att delta. Inbjudan var utsänd av SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund). En organisation som jag personligen inte visste något om, även om jag sett förkortningen någon gång.
 
Det finns cirka 45 föreningar i region Mitt, som vi än så länge tillhör. Vi samlades på Ledningsregementet I Enköping och startar dagen med kaffe och macka.
 
Varje kamratförening gjorde en kort presentation under ca 2 minuter, där vi presenterar föreningens bildande, antalet medlemmar, årsavgift, var vi håller hus och huvudsakliga verksamhet. Förbundsordförande Anders Emanuelsson närvarade och gav sin syn på vikten av kamratföreningsrörelsen där SMKR har goda kontakter rakt in i Försvarsmaktens högkvarter. Anders belyste den kommande regionreformen inom förbundet och redovisade sin och förbundsledningens tankar kring SMKR. Föreningsdemokrati och rekryteringen anses som särskilt viktig för kamratföreningarnas överlevnad . Stödet från Försvarsmakten kommer att tydliggöras och om vilket förband man som förening skall vända sig till. Slutligen visades några bilder och slutsatser från årets verksamheter (Centralt möte i Enköping och Nordiska kamratföreningsmötet i Halmstad).
 
Vi fick bland annat att information om det stöd som kamratföreningarna inom SMKR kan och skall få från Försvarsmakten samt hur vi kan samverka på olika sätt för att förbättra de enskilda föreningarnas möjligheter till rekrytering och till exempel få föreläsare som kan öka föreningarnas möjligheter att attrahera medlemmar.
 
SMKR förbundssekreterare Jan-Olof Johansson (Jolo) deltog och förklarade hemsidans olika funktioner och vad vi kan få ut av denna.
 
Efter en god lunch bytte vi lokaler och diskuterade i grupper den kommande regionindelningen och hur vi som kamratföreningar ska bli bättre på att få ut information och hur vi kan få ett effektivare mötesschema i regioner och förbundet.
 
Totalt var vi 20 deltagare från 13 olika kamratföreningar inom regionen. En kamratförening, som inte ingår i regionen, var inbjuden för att ges en möjlighet att bilda sig en uppfattning om nyttan med ett medlemskap. Det var Flottans Män från Västerås.
 
En informativ dag, för min egen del i alla fall, och de av medlemmarna som vill veta mer kan gå in på www.smkr.org och botanisera.
 
 
Redaktör’n Leffe Hansson
Landshövding på besök 6 oktober 2017
 
 


Vår landshövding var på besök i Gula Villan den 26 oktober 2017. Där berättar hon om sin livsresa. Om att vara född och uppvuxen i Iran.
 
Och om att 17 år gammal 1974 flyttade till Sverige som gäststuderande för att studera på KTH. Hon utbildar sig till civilingenjör i Elektroteknik och därefter börjar sin 26 åriga yrkesbana inom energibranschen bland annat som VD och affärsansvarig med många styrelseuppdrag. Slutligen avrundade hon sin berättelse med rollen som landshövding i Jönköpings län och sedermera Västmanlands län!
 
 
Minoo Akhtarzand föddes i Irans huvudstad Teheran. Hennes far var en hög militär och hennes mor var hemmafru. Hon sökte till universitetet i Teheran efter gymnasiet, men konkurrensen var stor och hon var inte med bland de 40 som antogs.
 
Efter långa diskussioner med far och mor fick hon till slut resa till Sverige för att söka till universitet. Detta under förutsättning att lillebror skulle åka med. Och så blev det 1974. Hennes storebror som då redan fanns i Sverige ordnade en bostad och hon började studera svenska på ABF.
 
Två månader senare efter sin ankomst till Sverige och Svenska studier på ABF tog hon inträdesprovet till Svenska språkutbildning på Stockholms universitet, men trots att hon hade svarat rätt på provets nivå 1 och 2 samt större delen av nivå 3 får hon med hänsyn tagen till längden av hennes vistelse i Sverige erbjudandet att börja på nivå 1. Något hon inte accepterar och söker därför upp läraren och för att kunna övertyga läraren om att hon i enlighet med instruktionen för godkännande av provet hade rätten att börja på högre nivå, då hon hade svarat rätt på frågorna. Hon lyckades övertyga läraren och började på nivå 2.
 
 
Under våren 1975 läser hon svenska på Stockholms universitet för att därefter börja på KTH hösten 1975. Målet från början var att efter universitetsutbildningen resa tillbaka till Teheran, vilket ändrades efter den iranska revolutionen 1979. Minoo Akhtarzand stannar i Sverige och får anställning på Stockholm Energi, där hon blir inköpare av teknisk avancerade utrustning bland annat brytare och likriktaraggregat. Därefter får hon jobb på Vattenfall och efter ett tag får hon frågan om att bli elverkschef i Tyresö, som hon accepterar efter betänketid. Hon genomför en omorganisation av verksamheten och några år senare är hon VD för Vattenfall Södertörn och senare VD för Vattenfall Sveanät. Hon går vidare i karriären och utses till Vattenfalls biträdande elproduktionschef.
 
Hon lämnar Vattenfall efter 22 år och övergår till att bli länsarbetsdirektör i Uppsala. Efter att regeringen beslutar avveckla länsarbetsnämnderna januari 2008 och Arbetsförmedlingen bildas lämnar hon rollen som
länsarbetsdirektör och övergår februari 2008 till uppdraget som generaldirektör för Banverket. Samma år utses hon till årets Ruter Dam. Våren 2010 avvecklades Banverket och Vägverket efter ett regeringsbeslut och Trafikverket bildas.
Därefter får hon frågan av regeringen om landshövdingposten i Jönköpings län. Vilket hon accepterar 2010. 2016 får hon en ny fråga från regeringen. Denna gång handlade den om Landshövdingeuppdraget i Västmanland, vilket hon accepterar med glädje.

2017-06-07 Chefsbyte på LSS.
Björn Jonsson   och Christer Eriksson har närvarit vid chefsbytescermonin på LSS (F16) 2017-06-07
mellan avgående Öv Anders Persson och tillträdande Öv Robert Nylèn.
Öv Robert Nylèn har sina rötter här i Västerås och pappan är medlem i F1 Kf.
Vi tackar Öv Anders Persson för gott samarbete och önskar god fortsättning på nya befattningen.
Ordf Björn Jonsson
             
       
       

Copyright 2017 F1 Kamratförening
Back to content