Veteraner - F1 Kamratförening

F1 Kamratförening
Go to content

VeteranerSyfte med verksamheten
Det är F1 Kamratförenings och dess Veteransektions uppgift att vårda minnet av den nedlagda flygflottiljen och dess personal samt verka för samhörighet och gott kamratskap mellan medlemmarna.
Detta sker genom att medlemmarna, som i huvudsak är pensionärer, ges möjlighet till kontinuerlig samvaro under trevliga former. Den sociala kontakten anser vi vara mycket värdefull.

Den uppsökande verksamheten vi bedriver gäller medlemmar som av en eller annan orsak inte har möjlighet att delta i verksamheten. Organiserad samåkning löser dock de flesta transportproblem.
Vårt syfte är dessutom att aktivera medlemmarna mentalt genom kafé-rörelsen samt den föredragsverksamhet vi har under vinterhalvåret.
Våra studiebesök och resor bidrar även till att vidga medlemmars vyer.

Målgrupp
Föreningarnas ursprungliga målgrupp var personer som tidigare tjänstgjort på Västerås Flygflottilj F1.
Sedan drygt 10 år har målgruppen utvidgats och omfattar numera var och en som sympatiserar med föreningens ändamål. För medlemsskap krävs att personen har avslutat sitt yrkesverksamma liv och uppbär någon form av pension samt betalar särskild medlemsavgift till Veteransektionen.
Av naturliga skäl är de flesta intresserade av teknik, speciellt flygets historia.Back to content